Powrót do strony głównej

Polityka prywatności dla osób fizycznych - użytkowników serwisu ziBees Yards

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Dane Administratora
 2. Zakres podmiotowy – kogo dotyczy
 3. Sposób pozyskania danych osobowych
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 5. Odbiorcy danych
 6. Czas przechowania danych
 7. Prawo do sprzeciwu
 8. Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

QZ Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ozimskiej 72A, 45-310 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729698, NIP: 7543181215, REGON: 380080190, dalej zwana Administratorem; dane kontaktowe: tel.: 600 525 786, e-mail: hello@zibeesyards.pl

2. Zakres podmiotowy Klauzuli informacyjnej:

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do użytkowników serwisu: www.zibeesyards.pl zwanego dalej Serwisem oraz odbiorców newsletteru i informacji handlowych przesyłanych przez Administratora.

3. Sposób pozyskania danych osobowych przez Administratora:

Twoje dane osobowe są udostępniane dobrowolnie na formularzu zgłoszeniowym podanym na stronie Serwisu.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności w następujących celach:

 1. w związku ze zwróceniem się do nas z zapytaniem, informacją, ofertą za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu będziemy przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, złożoną ofertę, przedstawioną informację lub inną treść przesłaną przez Ciebie za pomocą formularza (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)
 2. jeśli dojdzie do podjęcia rozmów zmierzających do zwarcia umowy lub dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a QZ Solutions Sp. z o.o., w takim przypadku dane będą przetwarzane w celu odpowiednio zawarcia umowy albo w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 3. ponadto jako realizację prawnie uzasadnionego interesu a także w zw. z udzieloną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów promocji i marketingu bezpośredniego w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, przesyłając do Ciebie newslettery, informacje o promocjach, nowościach, wydarzeniach a także reklamy produktów i usług objętych naszą ofertą, zaproszenia na szkolenia, akcje promocyjne, udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez lub z udziałem QZ Solutions (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. ewentualnych ustaleń, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celach objętych odrębnie wyrażonymi zgodami na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 8. w celu organizacji konkursów i akcji marketingowych lub rabatowych, w których weźmiesz udział (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 9. w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 10. w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora i jego partnerów w przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcy danych

Dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania Twoje dane osobowe, możemy przekazać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 1. podmioty obsługujące płatności na rzecz Administratora, gdy będziemy na Twoją rzecz dokonywać płatności w związku z zawartą umową,
 2. firmy przewozowe, kurierskie, transportowe, gdy będziemy wysyłać do Ciebie zamówione towary albo kierować korespondencję pisemną,
 3. dostawcy usług IT i oprogramowania, firmy hostingowe,
 4. doradcy podatkowi, doradcy prawni, podmioty świadczące obsługę księgowo-rachunkową, audytorską,
 5. organy podatkowe, inspekcje, organy lub urzędy państwowe lub samorządowe uprawnione do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
 6. ponadto Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) albo gdy odbiorą danych ma siedzibę w państwie trzecim.

6. Czas przechowywania danych osobowych:

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez następujące okresy – w tym w zależności od celu przetwarzania danych:

 1. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, wyjaśnienia, zajęcia stanowiska lub podjęcia innej reakcji na Twoje zgłoszenie
 2. przez okres zmierzający do zawarcia umowy,
 3. przez okres wykonywania zawartej umowy, w tym przez okres wskazany przepisami prawa uprawniający do realizacji przysługujących na jej podstawie roszczeń i do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy – dotyczy danych niezbędnych do zawarcia lub wykonywania umowy,
 4. do czasu zażądania przez Ciebie, zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych z zasobów Administratora, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody,
 5. do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych - w razie ich przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 6. w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 7. dla celów archiwalnych lub statystycznych – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu łączącego nas z Tobą stosunku prawnego.

7. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu QZ Solutions albo gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub gdy Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw może zostać zgłoszony telefonicznie, w drodze korespondencji e-mail albo listownie na adres siedziby Administratora – z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1 niniejszej Polityki.

8. Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na zasadach opisanych wyżej;
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 4. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, masz prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;
 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż nie zrealizujemy wobec Ciebie działań, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;
 7. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w zakresie, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 6) powyżej.

Wszelkie żądania, wnioski, zgłoszenia zw. z realizacją Twoich praw, o których mowa wyżej można kierować telefonicznie, w drodze korespondencji e-mail albo listownie – z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1 niniejszej Polityki prywatności.


Polityka prywatności cookies

Informacje ogólne.

 1. Operatorem serwisu www.zibeesyards.co (zwanego dalej Serwisem), jest QZ Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole, NIP: 7543181251 (zwana dalej Operatorem).
 2. Serwis pozyskuje automatycznie wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies w następujący sposób:
  • a) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plikiów cookies (tzw. „ciasteczka”).
  • b) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez QZ Solutions Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem Serwisu www.zibeesyards.pl

Informacja o plikach cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a. czas nadejścia zapytania, b. czas wysłania odpowiedzi, c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, f. informacje o przeglądarce użytkownika, g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony Serwisu.

Cookies

Wykorzystujemy pliki cookie w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi w naszej witrynie internetowej. Używanie naszej witryny internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików cookie w urządzeniu Przeczytaj naszą politykę prywatności cookies.

Rozumiem